Menu
Your Cart

Lütfen ürün sayfasının alt bölümünde bulunan "Senetli Alışveriş Sürecini" okuyunuz.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

1. Genel Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

İKS ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ LTD.ŞTİ  (bundan sonra “İKS AVM” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

2.      Başvuru Hakkı

2.1 Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes İKS AVM’e başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

2.2   Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi

2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

2) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 3.      Başvuru Araçları

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesinde yer alan işbu KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

 

Başvuru Yöntemi

Açıklama

Başvuru Adresi

Posta ile

https://wwwi.iksavm.com  internet sitesinde yer alan işbu başvuru formunun doldurularak

-ıslak imzalı bir nüshasının başvuru sahibinin kimliğini doğrulamaya olanak sağlayacak bilgilerle elden veya

-noter aracılığıyla iletilmesi

GENEL MÜDÜRLÜK

İKS ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ LTD.ŞTİ

……………..

e-posta

https://wwwi.iksavm.com   internet sitesinde yer alan işbu başvuru formunun doldurularak güvenli elektronik imzalı e-posta

-KEP adresi veya

-e-imza veya

- mobil imza veya

-ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ) gönderilmesi

iksavm@hs01.kep.tr

info@iksavm.com

 

*Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

4.      Kişisel Veri Sahibi İletişim Bilgileri

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Yabancılar İçin Pasaport Numarası, Kimlik Numarası, Uyruk

Pasaport Numarası:                                     

Kimlik Numarası:

Uyruğu:

Adresi

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

İKS AVM ile Arasındaki İlişki  

ð İş Ortağı                                ð Çalışan Adayı

ð Müşteri                                 ð  Eski Çalışan

ð Ziyaretçi                                ð Üçüncü Taraf İKS AVM Çalışanı

ð Diğer                                      ð Stajyer Adayı

       Lütfen belirtiniz: ___________________________

 

5.      Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:


 

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak

Seçiminiz

1

İKS AVM bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )

 

2

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )

 

3

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )

 

4

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )

 

5

İKS AVM ve/veya kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )

 

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

-         Silinmesini                                    ð

-         Anonim hale getirilmesini         ð

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )

 

7

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

 

 

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

-         Silinmesini                                    ð

-         Anonim hale getirilmesini         ð

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

 

8

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )

 

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

(Açıklama Giriniz)

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

 

6. İKS AVM’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak İKS AVM, kişisel veri sahibinin İKS AVM’e yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, İKS AVM tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1)    Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2)    Orantısız çaba gerektirmesi

(3)    Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4)    Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5)    KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza İKS AVM tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

1

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

2

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

 

3

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

7.      Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikayette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, İKS AVM’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.

İKS AVM’e başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’in (Başvuru Sahibi’in):

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Başvuru Tarihi:

İmza:

İletişim Bilgileri:

Bildirim
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çoğu web sitesinde olduğu gibi biz de İKS AVM sitemizde çerez kullanmaktayız.
Çerez politikamızın tamamı için tıklayınız.